Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Thông báo thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2018 (Chi tiết)

SUNIMEX MATERIAL@2018