TẦM NHÌN SỨ MỆNH

 
Trong cơ chế thị trường, hội nhập với nền kinh tế thế giới, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra tiến tới công nghiệp hóa hiện đại hóa. Chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước là chính sách lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
Là thành viên Tổng Công ty Bến Thành, Công ty CP Vật tư Bến Thành đã luôn nhận được sự quan tâm của Tổng Công ty Bến Thành và sự hiệp lực các doanh nghiệp thân hữu và tất cả nổ lực, Công ty đã tiếp tục giữ vững thị phần hàng hóa vật tư trên thương trường, không ngừng phát triển kinh doanh các mặt hàng mới, loại hình mới nhằm tăng hiệu quả về Công ty, lợi ích của Cổ đông, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra. Với 40 năm một quãng thời gian dài, và Công ty đã vững vàng vượt qua mọi thử thách thăng trầm để tồn tại và phát triển, đủ để chúng tôi tự hào rằng chúng tôi là Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành
Lợi nhuận trước thuế tăng gấp 5 lần, doanh thu tăng gấp đôi, vốn chủ sở hữu tăng gấp 4 lần, so với thời kỳ trước cổ phần hóa, cổ tức của Cổ đông Công ty ổn định và tăng trưởng tạo được uy tín trên thương trường.
 
 
 
 
 

SUNIMEX MATERIAL@2018