BAN ĐIỀU HÀNH

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 5:  
Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG  Chủ tịch HĐQT
Ông TRẦN ĐỨC PHÚ  Thành viên HĐQT
Ông TRẦN QUANG VINH  Thành viên HĐQT
Ông VŨ BẢO PHONG  Thành viên HĐQT
Ông PHẠM QUỐC TUẤN  Thành viên HĐQT
BAN KIỂM SOÁT :
Ông VÕ MINH HOÀNG Trưởng Ban kiểm soát
Ông DƯƠNG VĂN TÚ Thành viên Ban kiểm soát
Bà NGUYỄN VÕ THANH VY Thành viên Ban kiểm soát
BAN ĐIỀU HÀNH :
Ông VŨ BẢO PHONG Tổng giám đốc
Bà NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG Kế toán trưởng

 

 
 
 
 
 
 

SUNIMEX MATERIAL@2018