Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sỡ hữu chứng khoán. Mục đích trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 (Chi tiết)
 

Page 12 of 12

SUNIMEX MATERIAL@2018