ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  (Chi tiết)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  (Chi tiết)

TÀI LIỆU DỰ ÁN HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
  1. Chương trình Đại Hội Đồng cổ đông năm 2021
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị 
  3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021
  4. Báo cáo Ban Kiểm soát
  5. Các tờ trình
  6. Mẫu phiếu biểu quyết

SUNIMEX MATERIAL@2018